E-commerce overeenkomst

Evip Online biedt de Klant de mogelijkheid via een vaste verbinding dan wel het internet, enerzijds de artikel- en voorraadbestanden van Evip Online te raadplegen en anderzijds bestellingen te plaatsen. De dienst maakt dat Evip Online 24 uren per dag bereikbaar is zodat de Klant op een snelle, elektronische en eenvoudige manier bestellingen kan plaatsen.

 

Tussen partijen wordt het navolgende overeengekomen;

Artikel 1. Algemeen

Behoudens afwijkingen, uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen Evip Online en de Klant, is elke rechtsverhouding tussen partijen onderworpen aan voorliggende overeenkomst (hierna genoemd ‘de Overeenkomst’), met inbegrip van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Benoeming van de Administrateur

2.1. De Klant benoemt een Administrateur. De Administrateur is de verantwoordelijke voor het gebruik van de dienst in naam en voor rekening van de Klant en is voor Evip Online de fysieke contactpersoon binnen de organisatie van de Klant.

 

2.2. De Klant verbindt zich ertoe Evip Online onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen per wanneer er een andere Administrateur wordt benoemd.

 

2.3. De Klant draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid voor de benoeming van de Administrateur en voor de bescherming en de beveiliging van de dienst ten aanzien van eenieder die op enigerlei wijze met zijn onderneming is verbonden, met inbegrip van de gebruikers, en staat daarvoor zelf en alleen in. Evip Online kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade die de Klant, zijn klanten of andere derden zouden hebben opgelopen door het toedoen van de Administrateur, van de gebruikers en/of eenieder die op enigerlei wijze aan zijn onderneming is verbonden. De Klant is verplicht Evip Online te vrijwaren tegen elke mogelijke schade ter zake waarvoor Evip Online aansprakelijk wordt gesteld.

 

Artikel 3. Toekennen van een toegangs- en authentificatiecode

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst, kent Evip Online de Klant een persoonlijke toegangscode en authentificatiecode toe. Deze codes worden meegedeeld aan de Administrateur.

3.2. De toegangscode verleent inzicht in de product - en voorraadbestanden op een FTP server van Evip Online en de authentificatiecode identificeert de Klant bij bestellingen.

3.3. De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer van het toegangs- en de authentificatiecode door de Administrateur, door de gebruikers of door derden. Evip Online is -behoudens opzet of grove schuld van haarzelf, haar personeel, haar vertegenwoordigers en/of uitvoeringsagenten- niet aansprakelijk voor misbruik van de toegangs- en authentificatiecode en de daaruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 4. Bestellingen

4.1. De Klant kan zowel producten die voorradig zijn, als producten die tijdelijk niet voorradig zijn, bestellen. De verkoopovereenkomst komt tot stand wanneer Evip Online een bestelling elektronisch heeft bevestigd, dan wel wanneer Evip Online een begin heeft gemaakt aan de uitvoering daarvan.

4.2. Evip Online behoudt zich het recht voor de verkoopovereenkomst op te zeggen zonder opzeggingstermijn en zonder enige schadevergoeding indien:

- Evip Online twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Klant

- partijen betrokken zijn in een gerechtelijke procedure

- er zich andere omstandigheden voordoen die Evip Online in alle redelijkheid kunnen doen besluiten de verkoopovereenkomst op te zeggen

 

In de hierna genoemde gevallen wordt de bestelling opgenomen als offerte en kan pas worden omgezet naar een bestelling na oplossing van het gestelde probleem:

- overschrijding van de kredietlimiet

- uitblijven van betaling van vervallen facturen.

 

Evip Online stelt de Klant zo snel mogelijk op de hoogte van haar eventuele beslissing tot opzegging van de verkoopovereenkomst of wanneer niet wordt geleverd. Evip Online kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade voortvloeiend uit de opzegging van de verkoopovereenkomst en/of niet-levering.

4.3. De Klant is verantwoordelijk voor de keuze van de bestelde producten. Hij verbindt zich ertoe zich voldoende te informeren voordat hij tot bestelling overgaat en verklaart uitdrukkelijk geen enkele bijkomende informatie van Evip Online nodig te hebben.

4.4. De Klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de adresgegevens voor de levering. Indien achteraf blijkt dat deze gegevens incorrect zijn is Evip Online genoodzaakt de additionele kosten voor het afleveren aan de Klant door te berekenen. Evip Online neemt alle zorg in acht die redelijkerwijze van haar kan worden gevraagd om te verzekeren dat de geleverde informatie juist, volledig en up-to-date is. De Klant dient bij twijfel omtrent de juistheid van de meegedeelde informatie, waaronder de prijs, deze te verifiëren bij Evip Online.

Evip Online kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor kennelijk onjuiste gegevens.

 

Artikel 5. Algemene verkoopvoorwaarden

5.1. De Algemene verkoopvoorwaarden van Evip Online zijn eveneens van toepassing op alle bestellingen die elektronisch worden doorgegeven. De Klant verklaart alle voorwaarden te aanvaarden, voor zover zij niet afwijken dan wel in strijd zijn met deze overeenkomst.

5.2. Evip Online kan te allen tijde haar Algemene Verkoopvoorwaarden wijzigen, mits zij dit vooraf kenbaar maakt aan de Klant. De gewijzigde voorwaarden zullen veertien dagen na de kennisgeving aan de Klant van toepassing zijn op de nieuwe bestellingen.

 

Artikel 6. Splitsbaarheid

In geval enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou blijken, zullen de andere bepalingen van deze overeenkomst niettemin onverminderd van toepassing blijven.

 

Artikel 7. Overdracht

De Klant kan noch de Overeenkomst, noch enige rechten of verbintenissen uit deze Overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande toestemming van Evip Online. Evip Online heeft het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de Klant wordt overgenomen door een derde dan wel op andere wijze haar zelfstandigheid verliest.

 

Artikel 8. Vroegere overeenkomsten

De Overeenkomst vervangt alle eerder gesloten schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

 

Artikel 9. Kennisgeving

Kennisgevingen die zijn vereist onder deze overeenkomst zullen alleen geldig zijn wanneer zij per aangetekend schrijven gericht zijn tot het volgende adres:

 

Evip Online

Postbus 4068

2980 GB RIDDERKERK